• Innowacja Pedagogiczna steward/stewardessa

  Cele szczegółowe innowacji i sposoby ich realizacji:

  poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi ruchu lotniczego, poznanie specyfiki pracy na lotnisku i obsługi terminali, zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, zwiększanie zakresu branżowych umiejętności językowych, spotkania z pracownikami lotniska i stewardessami, realizacja zajęć praktycznych w porcie lotniczym, zajęcia z wizażystką, poszerzenie wiedzy z zakresu savior-vivre'u i kultury osobistej.

  więcej...

 • Cechy człowieka, pożądane w pracy hotelarza pięknie ilustrują słowa Janusza Korczaka: ,,Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym’’. W hotelarstwie dominuje relacja człowiek - człowiek i najważniejszym podmiotem jest Gość.  Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje. Zapraszamy na kierunek TECHNIK HOTELARSTWA

  więcej...

 • Lubisz podróże, często planujesz wakacje, chciałbyś w przyszłości prowadzić własne biuro podróży - kształć się u nas wybierając kierunek TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

  więcej...

 • Interesujesz się gastronomią, Wybierz jeden z kierunków: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, KELNER

  więcej...

Praca w ZSGH

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT DS. ADMINISTRACYJO – GOSPODARCZYCH

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator    piątek, 13 kwietnia 2018 00:00

Dyrektor  Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki 17

ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze

REFERENT DS. ADMINISTRACYJO – GOSPODARCZYCH

Do głównych obowiązków na w/w stanowisku będzie należało:

- kompleksowa obsługa komputera, w tym co najmniej programów: Microsoft Word i Excel,

- obsługa urządzeń biurowych,

- znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia zamówień publicznych i prowadzenia dokumentacji

zamówień publicznych,

- wystawianie faktur VAT, dekretacja i opisywanie faktur

- bieżące prowadzenie sprawozdawczości dla jednostki oświatowej,

- sporządzanie rocznych sprawozdań do GUS ,

- sporządzanie m.in. list dotyczących wypłaty ekwiwalentu odzieżowego

- prowadzenie rejestru sprzedaży i rejestru zakupów, bieżące opisywanie faktur od kontrahentów,

- prowadzenie spraw z zakresu umów dotyczących usług prowadzonych na rzecz jednostki

i zapotrzebowanie w podstawowe media,

- prowadzenie spraw z zakresu okresowych przeglądów oraz wpisów do książki obiektu

budowlanego,

- współpraca z Komisją inwentaryzacyjną w  spisie z natury majątku szkoły,

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie

zadań na w/w stanowisku

- obywatelstwo polskie

- pełna  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych,

- znajomość m. in. rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, ustawy o samorządzie powiatowym,

ustawy o pracownikach samorządowych

Wymagania dodatkowe:

- odpowiedzialność, zaangażowanie i dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- umiejętność redagowania pism urzędniczych

- odporność na stres,

- znajomość programu VULCAN,

- znajomość zagadnień z zakresu: gospodarowania majątkiem jednostki  i inwentaryzacji

Kryteria stosowane do wyłonienia kandydatów:

- rozmowa kwalifikacyjna  oraz  opcjonalnie test merytoryczny

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy znajduje się w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin  na dobę.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny, życiorys (CV); podpisane własnoręcznie,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw

Publicznych, i że nie był karany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie prowadził

działalności gospodarczej oraz wykonywał zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub

związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących

uzasadnione podejrzenie o stronniczość oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi  z

ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz.902 ze zm.)

- oświadczenie z klauzulą:

„ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o

ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)”

„ wyrażam zgodę na publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej

Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach, informacji, o której mowa w

art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r.poz. 902

ze zm.)

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Kompletne oferty wraz z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie  Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w  Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki  17 lub przesłać pocztą do dnia 23 kwietnia 2018r. do godz. 14:00 na wymieniony adres. Na kopercie dopisać: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. administracyjno – gospodarczego”

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania pocztą za datę doręczenia uważa się datę doręczenia przesyłki do siedziby Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich.

Zawarcie umowy z kandydatem na czas nieokreślony może być poprzedzone zawarciem umowy na czas próbny lub określony. W przypadku kandydata podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie zastanie z nim zawarta umowa na czas określony zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2016r. poz. 902 ze zm.) Kandydaci , nie więcej niż  pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub ewentualnego testu. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacyjnym zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją przez 2 lata, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

Informacja o wyniku i o zakończeniu naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce Biuletyn  Informacji Publicznej  Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich  w Tarnowskich Górach menu przedmiotowe „praca w ZSGH” pod adresem www.zsghtg.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.  Dokumenty pozostałych osób będą  odebrane osobiście przez zainteresowanych .

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy to  1 maja 2018r. Warunkiem zatrudnienia kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji będzie przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania lekarskiego  dopuszczającego do pracy.

 

Tarnowskie Góry, 13 kwietnia  2018r.

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

Tomasz Respondek

Poprawiony: piątek, 13 kwietnia 2018 11:53
 


Tutaj jesteś:

Kontakt

Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich

Dyrektor: Tomasz Respondek
Wicedyrektor: Wiesława Paduch

ul. Karola Miarki 17
42-600 Tarnowskie Góry

tel/fax. (032) 285 38 61
e-mail: zsghtg@poczta.onet.pl

NIP: 645-12-20-451
REGON:

mapa - google maps

FILM PROMOCYJNY

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości